Xmas 2019

b0oLgYR_-LlHu4S0YyoNGorrFISCWEKpeytD3E4EuaQf-OoTY39gYeVae_Rk5g5xyv-i7PiJnPL9rDghaaV_e50szXw1XhMuuVR-SQg52dWnFCd3vHWB_D0GmQPGy9BHLAkVaaoUL6D61Rf-In8jcHzKICxdQG_OhaHkrU1m-Fu1XQOYVJweSpnojYTolvQH_npHeN1--11UtkA1e3JAJxMu8nBDfTOFykAt8HMt8OA-Vt_uJoiQSC2wFfEa838lRBCYUMZbAGjirHLI6zGUES0yP2pXWpNAu4djb1RV4hJAQ3ixDLTJdcqBDsrdBz8sje0ABAGR3VQHESk9CI8onCOyO-2yLfMXtG3ABCOy5cD5XcToA-DQe5_DOxjskv9vhecfRcij6c77XB0C2ReX01VmqOiQRexgG9VpV9jyOhzqO85j-NzO4cSABonwEFeAxLY08L7J_aovDcyptlA1pNnaUR47oHZjlksd-2OfISdvuuiBzxdexjG62meXwCgRlKuvW_zKS9bKMueIWg3uttSYB2jd7sJtOgxpre7J2Jgd6zeqdPlUSZWhO240V0BaEFJh0Kt7IIRODujiy-mxgsHeASWG487ScyOsqL_6HtkY9s4YI8uflJrLQ-KemHBrquHstrvm6NAyiSIjUgh5Glv8WVag06pMKL4Whl_4CDUeRn_qh68JmSY=w1264-h380-no

നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക്

binu_variath

ബിനു വാര്യത്ത്
ജനറൽ സെക്രട്ടറി
അടൂർ സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് കമ്മിറ്റി

പ്രിയരെ ,

ഈ വർഷത്തെ സംയുക്ത ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള റാലിയെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപത്തെ റാലിയെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിലുള്ള "വൻപിച്ച റാലി" ആക്കി മാറ്റുകയും പൊതുസമ്മേളന നഗരിയെ "മഹാസമ്മേളന" നഗരിയായി മാറ്റുകയും ചെയ്തതിന് അൽപ്പമായും അധികമായും പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത മുഴുവൻ പൊതുയോഗ അംഗങ്ങളെയും ഭാരവാഹികളെയും അച്ചന്മാരെയും അനുമോദിക്കുകയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

അടൂരിനെ
ഇളക്കിമറിച്ച ഈ സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതിനു വേണ്ടിയും പരിപാടിയുടെ അവലോകനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയും ഒരു ജനറൽ ബോഡി യോഗം ജനുവരി 10-ാം തീയതി നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുറകാലെ അതിന്റെ അറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായിരിക്കും.

പ്രവർത്തിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുൽകൂട്ടിൽ ഭൂജാതനായ ദൈവപുത്രന്റ നാമത്തിൽ നന്ദി.,, നന്ദി.,, നന്ദി.,,,🙏🙏🙏

സേനഹത്തോടെ,
ബിനു വാര്യത്ത്


Photo Albums


J2YZMY6rNCfs8q0zK6aO3_u0vDcI5poTxQz1RkyUZF8rYh1mQPpzVQ9YUMQVqIx3aeepuEto6zJQw_O73kcTWW_XzXmw7vfBjWTGThNVtD0_34JzpIx-lTH9iNIsOBGCVjvk9Bl5pupk6PPkgKX13tyZqkSEPm8naoft1kXQB9fhPKZxADpM2tFp5cRCcVdJTMDn6G9J12AKF_6KRcG-DS6rrn1e0_06GBuG75JSYHuMyjVs8cE6T_bFPHskeyCEjcN9WJNdp92EQKLp4c80lhvYV_BG8Ve6ecMONHjHYIs4QJHLHnNQa7ycjzk5bLZZ13I-Z0MnM9NmIrvU1hEypdk20LSb3kU_Uz9OQpPcSXTXDuQdPg_RDTyOD-aW9e6IVgPzbF6KWk3schTCqEsvDz3V8vYTI6owlOEC7uxk1_ttuAtMPcZVbl2o2cPsskunEJijJ54MxTwFhsHy9BmlbQg6jjrSAXYKJ8PZw3MX2E-4sg4DlefQSAXw6Mk84JATUJhr7fISwku-zWrYMntIKUmQJdOVO3nwdF75prfoxS0fEuBPiJrA8V2Zl7iS6WXwBJyShIi2puHrd_ad4a_Ua5ba4zuZ9JwOVbjFP-fU62JbQOZV86_ftS40IJ5eSlLqdAfFLlHevzz1IQexV-NpSH2sDrMC3_HScdOzteEZjLNe8pSp_ikzEbE=w1280-h622-no
kofOuHwygJl5jtfj77ChKlfsAo4tpbY0sFm7cfb-LCk7aSI3l70fWt_3KFLVPPa_-jzmiyn7gqOnEOgtgEGKcidR_KWx8giTy5HFS_eU8eA3-zoHcxNPTLXChIXMFhZrIrMKvyZd3j7wmc_ALcsY6stVkgE9xI7sTcuKfvd9kQygjzkUr-bUDWMjwK0EZPG_n7SAz1QIvKS46gYykVtUebuXfRdEbkMMVBbdErnXec35brEVLMBozN6M4ael62QZWt--kq8ZoOt9ism0DX5uka9rubZDU3zDMaokwjYLUPpQYYo1eUqQHD-6x7OQJVc5-v3U1cHrDFcABbXB-1kZDuntV-2fgxW80ypBwelLG2RDzFjQSCR2ErJ4bcLQZ-P9MNwFakhlmMxUzf2NEKAgTCTNR1-xhCse46J_YCTF6WlKTpRiC1zD9TY2RgGfOo_YpILXWE4oUdkBIkSXnhe0IiRbutBNtwjpqYXdlCi35tFu628cY5mSSCCiv5auDYyWAUW8JCmKMqnp-fEcU7xLBa0_o8fqzKCux037ORgS_m0osKAPZe7vIWIZwzZYXB6kYYZJmTLzDq8KK83MheYpEAZ0vmJ93rZoaUlqEPGT8dIgmr3SNBl2p3q1hSs0w8PnoFduKP-BU847nNR9QI9C1JCZjaxs43OxawK-OBYCTSwNtNFf-pn7gOM=w720-h498-no
cLYXIu8gfMp2nX4PCCmJJSvD5oLP08gQGoLubs9B08UXAgF8u_NhxtqOtww_bTNYlK8utOBB1Y5XwFS7WJrnPjh_aDkTK_m7RO4xIeG9i0BN4Mwf8dqZNwzxjnLd-KvNnDO_uVrxBiF2XBSr_0RETFhk1rSpI8KCvLFqmRzX_a3S-9zdb7zSj38sF3d58emZKioHpwcZAz3QsxYnWZpBGIVNVGZb_uDCYy8_v3fu_4oQeg_Ju346AzDeiEytgscUURefYc_xMIlEH9HM3p02xg-5Hlu4qG1ub4DUA3mdkt-pGTDT5rKDy1yp20W83be3bGkSYSbgfYwSYTzi-TVurjbTPGi0Ct3Y7Tp3ErpsGtyU0UtHrqLhkuPeox2a3K5ZyuAu_Anz2Sr8kcb23QpA1eAdgkTx8pPJrR_2mZ1ihjvrA5uD9xI8QR6yRCVeRJ3F6_MOtJhSuzFuJIRCysO0VoeXJWJBZSRTu-texv8wF6EJOhc2nV3sTRVWH1rVjmkG8fgc79B-q-QP_aQC33Ceq2PhWn8aLxO9cN_8Dx4opotpOdTX5tQqKYlSDUML2oxZv5k-Wbg_m6VfKfVGUKbuTTcXH8QLHT-emtC7p3vAYSURJFK1O0-GrzkpdUfk0Aoiz4LIgYzV02H6IY1svGWN1l4MKQTCF1NA8NkOqLZLO5Mgrk96jN8QKTA=w720-h396-no
9yrH3h4ElQGGp_pBiWE52zMbLHJN5s2FhUdVjCYrPg0TvIb5CXfS__gV3O4YZA9_Gwi6kKX5mUv-q-nY0QL7_DB2zfRKlWyoX4ABuRkrPLnAY3qQOnfrtzA4IPcnPyg9mbHHVCBQD_4nxUOcsaZaagJR2lh-usDb1nJ0JRK2fm9mhcmdRzLUGw5K23yI-a6NWaN2izGouBIQ6aAKBs4k39ZamrliYPQYyTm2rR2hGQ4tJTNywrJEtKSLKHe6PxexViW_Ra5hHz8-5xwZJhaMm6AVBcEy4aLr3v_PIa4jOyKS_fkXo6Qsft3mWHttUlkLC6dKkToVND049vKyceB31AMgSSXwqdsA3KVwYYCMDNNjd8Lo4tPaIWGC4R4PjzFJhFDt0OkjISl7027Fsfn7R_n5VbqGEclVbYPLqriXeLFUVzpuNqgYFl2F9yrfFVnYmAIVBUzJUHR_nWuuxNy746RYmVqxUGhNlmG4Cno61f_AVujIO8ZYnpq1R0sxlUHobXye3NzDOAYfbuwgUjxsMFDWW_oR1inC-arS106Thd4JCAqjxopa1-OyPf6LuByS_xt-nc2UdWm3scHOCjf2NE7Un2j1_rzOUB8KFS6U3JmLICrRu9I7G0leIZRph83EsJ_11Afr-WZzVlVuy5NSwV7n78bWZ5EvTLH2Eop3TNxD0m09mQB9DRI=w881-h789-no

Rally 2019

5kw2PbMnXSrImnt3Amg4fZjtkqrvvRjs5Abhwm3SWLytc8S7y3oQ58Fdhsk64CqFirQCo94mTtZ11hkpVpgLttp9grhE_8VDnrMNWtgKefozDRbi24WWyPJjxAKe_MpyxOvPjnVQJfpaghWxPqwOGlOnnphbPSW_pfsIDL0_Yrfu55FlquF7QRA8bWJJNg_bEQKEEhZOAbmB7gKVwiltcQTy08rvaSLIBExws9mFySYbOJ0jBHOZy-re88YEBDK42v_ObnAImRlSJHfi32OciA6EAiwl0e0bnhgob8GyhPv5QGECef9wF7NfxZLz_1MIn6xPMi8EsWE5WOwUZN80-R_SgqWTryhPigpGJXVwlbrEFBGYdmugvdmTKD69Fgg4EM2eKAp1A1FhActtKHfIFsBibkJNYAl0r3cwQA5Vyzg4Y3bPngyrUAOTmFQnTHBT0rH8lJgkK-iAzvelNNfodho3RS6tsIN343yAndZvyef9jHVZZuwmPMmGloUf35wXywoleE0LaHhl363EpfLhMSDH3bLrhY6M6VizeO1yumNCh2rFN06388NrLxkZ56DE1QGpwuODPGd1KHCGeNqnNN3hCFvc7Vgjm4pShUFA5uAm1XhhJFIb9QVHgyUzi2k2Kg-ztaBarEejukquELoHcCWp7Rylxzg2ZOTqR8uLtdOEA8YycCM71Oo=w1052-h789-no
XmyRk9JaCySWNDK0m6w3jn83s9qR-klv3ok5KdM-CR7f463P5mJJbWCx3ipaPIj7YmyLrFc9D_0UvGUfKcIz-ZzFv1OqwureJnYcU88juomP3zkduIuVEsiFFCsPYKe6sanI7Q9dEIkOtULDe8lsfrqfKb20zgGFl0tOzSw4z8jOPVbo7g6BLQ5449oyA9VlfkzOESKwinkNqx_MRK7k9pAeTRh6UvPObW60BQSRpE924Bzh_K2xExG_J05ANu_0uueRqzufE2BLb5i0VRDNw47A-rFWt2aY5wyHXTyhiS5p-QQw7ZoGbOPKlZcuvcj7Wp3fqgjhgcPvqLD6HU0hRkT1hgSjbFHfnK7XS2fyRhZKxCfcHYpDkq9I52B48NCW5bWkSydMXhXNaVvYzC87ArBdY-9EM7ASo0f7V-TZBMj4JR_aD81qei_ZMgsgLNRpA9JhLMUTXRXrpSFHrJiIGWy_bOUFs0lQ2eqGs6fa5s6MH6IjV9vSUuvnRIeLp-Td_xSVdFVT6HVpEgM-GTzL_gWN_Tztv4sUoJK6sg_4qhJPo1A9bwGXtewKMzLsaC5PtuG0z__y-ytM-EEzXlM25FX_Tr0qG6nsfGIJjUcghG6u0Vn9bCtj3RiwZ2P5t8k8Mi1LIeO8X6_njMN_SaiQyDCX9UtrMBjjChElETuRNAc8amF9hEpsgxw=w1184-h789-no
PBYRU0A_b3ceCe7Jmm-rrXAUgwpwDsilDEIg7KnbKlFIv0xHvBN87UFvNV9y5RgftokLRFMGvRvcYLVlG1jCG8_PUQpt4ob62f9CAvaLOKgu_PNgbr5jlTGZ5BZwYFuFNZXutvmUnIPlUluMlpQBxDh6tNFsKsNzvbTfYBG7gzNqHCNSwC8So09e28GiVHbTTN6hiDdxD61v3LuPhRjVAx7c1PbTu3ndlTndltcx8QnnYFM7f6b9jWVBUoEQWc9TVDXjQOKbxfIBlL63z_6QKgif0VIKMgjVwLw1m-_0Kqe5jDIsXq7RWUVXyOJlldstxBLklbtuI-sz8TH8usYmNRMHHZn1PIBHncxax17oTxYH64xIdagsOLK9RCeRHDtEEZ7LfZL9cFK2NTj5ox1-rODhr4_07saX9W8WRgmXYt-lCFH8t66DtG8INOVYFVm02GaVCgTWroyjlizbP8nCfwE3cPwpgyNw1fMU7VcDqcfZOHRzPeW3n7jwSH8LxjiwqVxkpYfhTlDNo81uipaaY5R2k9q3xu6C4KKzretu1o_YbR3_FG41cFFuxK9Vc2qwsXwyoxTHSi_lix_jYwufSxOWwSpd1EFw-2AnC4rUgRKF-eGBk2lvo5lOPxZx0nWYA7ZLrUViYzgnovYkc7W0r81dpEIo7ILpZ9dIZn1A_KBzvKLjiiSYCKk=w720-h540-no
2gwmqcP5xlGWTrh46QJLJ_P0yuAoHCReSnW0se1TCZ8NFPwNCjQTk_BueC0U0ZJpgZcS5G8eMVyljSDHZ701IpgLzSSuTEJyonJRtr37kR7I9tvcUWxSLLVXC1nWRWzhtIrWZO1wCDah2ien8i5LAsvVaHE_fjYiro08RSfnsVYWdbMJKdpkEsU6QzXX1F2v2BFCcGzXSgvnrMz1J-rNORr2X3IkTajZjthNpBwNDQEGZDYYbo3fKZCZddoj2opLNiKLceqZx5QjcfzpVbpuYFqD9S27zGCIjqoR_cUEECoxx6LCDIOxpW28WdGKK-2cwm1me77_JnoJb4IuvxHGSA3dWxl9p6_Nj8G-m7l0FoWbGHyIn3XGxkJYcooVCi6MRp2fRrz3VXMC8jPeBSJ0wldGQpQ9sK9mdeK4MTQvYpHJHl_lZ9LPxZQwUPIndLdakhQ4LcnHfIzCzZNjIQRdFOtOfFsWDTI5TmDoDJP5GFVJVE2gU9Fk-2z21tG9LKc_3bNDG9xiyZNaHssIxnU6b79M5fOrJcvTWB9DTf7xeLe_lm8Iw6dKUcTztTjNdMqrCvAAGAEFMDqhmD7IfmjB18IjV0Yrpf_kCkmPA_rWTWzAP08IGF3J107M0WM6NfH8NS-8J_5D2suKior4ROtP86XgsYavcjx8nvtHpDkWNUKmmkNKteJRR5o=w862-h610-no
XT4OqfREbhTEDX9-PU_XpzCeLjU0HV_3x79zthLhOYXzRaof0ACa3NDvBwnGVBPLKVPLPdwchNYs6oBVbPWsVNefbXyJ1xysEYT04a4Is7qbPZkyFfKjnlBcUCDNaIRJLQpvzNu_T_MXJawXXkpm4tUS_KLMgcL4HiBRg5iEe79Z73auPmhtMLg76Ut0YCm7_miPJ_mjAHahOLxln7pPctccrO6f3GAjsijBy14Y0Il5yQl5Yx7prVghq35RPm1jQ3g7mQaxcNNiILKHsexfx-Fd8G-5lQSeG34eKNiBGcSXJDP8U-voOwoPP2EBfxR6fcMkW5mX_11v-Ov98ksRehgcxu77LlT4rFbpcxEgueWdde-Mfpk22sTqye26u5iFK0NkxdOvsA0dvTTjQukkXHLZTNdcke87a0jIKThzpNVRFFCrI51vpBo_8eZoasxHxGhy-ioGEXSoN0LuU2yW41ewv0rIY_tcOh_R8NMB5Vd86AN5TJPlvJca1G0ownPUm_SXiVn-EZxUfgN2-o28HpnIuhjDlTz1qWNzwSpbI0N8P0pJIkqdLvTCdSZC37Jf0S5PXwSay1Vy1ygoTFz5rvKBPZiJbG82d96sS6JKviTO24SADNYFRwTpRaBC6LxAPkx7oVofxzX1D4JPsXO9a_rNBeIbhY6HmFR9Rns45hjyop8zs6BsgfU=w1184-h789-no
xjHPK0NJ7C_8I4vWcfS0YlCuJjsoizPbHHYoZyzog2-aISMU9bHvK8lTuT4cqh5eN1cVWcmaEwjtX72AkM8Mtdtu4kmGyMVBbAxPddwsAJKhZB3Txd1lZEBVxNb2JqWTD0Y8bwQg58OBlfra-5fpz1PJyrdoFydZLKTWRquFgNOECnocv5dykBxgcmd4GSXJ-cmtrh2Jnx63pZyDkUhFhLuoYR8q_WNdEfCbtlN4d7qyxhpJW5FA_UjBbzJwd8eEt-jKAHVH-h8wdAQW9oICb423b_guoPaIUbH8FKKL35Ewf1WrmTY4LaIhozh6zCygSZz3c39ukHijgGglN4XFeykm65O0d9OVFBBjE6wiXOwPgaeWJNYgRQqtCt5ib1j4UEOI0QOhRzomulPap8-gw14FjPOJpc5WuAuJFyil7mzy7RXUF_Ga8T1Ck9dzwChr08w1JyjoAkyHg2IKCxXgqZBMwHxq0T0tr0Vz48H0DoiV69UeX0ivBK8P8-5CUsO5ucRoKtUZunz3CCqj5rCGV5q0bfKrTyjVieHwjnth5u3Ukgzx0zwJ0zARyLTiKmEQWrq05IIn8sOZCJCBGC3in4wE22hTrolKAzDZcF4_kZ1TSEFrtJ15qMsMn7nwltOhxItYzrzfzFOIWjluLd7OnQz-T4XoIJp6fmXhIkCGm-9DAbcV08Ik7zg=w1184-h789-no
wYdj5Gol2GDtbztezCIBNlvlhMcw5a0L31FLzXiwSKpmwa2G-ohVq-Q6Ci8R18OsXj5nwbheHnnwyeXgMBjZGbmT0WfNwswJnKPy6le2fvS5KYZVfq17Mruk0m_BujjSV1V4QMve2OEzvGb1Rl56RFpfWcnAU2OU7JvMa2tKUGLEWow7VtN1CwKWm-HuwhBpqiB6YccEcF-oZZyP3eGoFvRL9LI7L8jo4OTbAKQALMgDjUoaHPUDi4YerVCTeAIasjdKjGYciQ0frvJdFviERR12Oihx_1wj75MFfScP2UjOhaa6Z2X_Oha-T525vdxoWj1oxIkJrYk26LZ_3aevSk7hHMOB7nYT_jL8Afc5tXMOPZCbWC2j5GhSm9kBS7-J6MYsTrlocrGdt8BjRd-reM-_kyLVcJl7sFXoRRExcYNP5iQ99SDJZZ7Y7ZMCgOT7OGsHDmzTaQMVlIwg88By7OZnRYwbqDMISW7XG3xhOi5xX--M1hDVN1wE_ON0kM3k0AzQXzxoYfCO4lTi-fYO2-V6aI9xSXMx_-yLVg60Cod7RlxC2JZJeg0Hzf_cOhAtDYYFw1zU-n2DpDMRPuuE1vcRCXHOWuV6y3R-NZ06PZMa0yd9DXCeeY8Ot9rmNO-oRB9sgs6w564mk4_7arzEMBiIA_WaVpbn99TVWH5Fz7HHGVnaEkZUMKs=w862-h610-no
CZzXIg6tcp07ir3ApPKUGpSKlHVIgiYxzM3VWC48JyqOoSslHHHbAGMQfqhify4wSDAuXQQA9Tp97ETLejrfqwx5dTRk2zgaOKo8mfRWrQLUfNNd9Aa1HW-YKr-kQiEqsARXyFerRK62EcrDdcYEJZ0PFMlSc2z7DkrRP0JchCYsnrS3bsP9nBaAYek5VpBB4JYJSEeLlFmPLy-WzU_QHxAUDSWhFDlPtu36HqKg1MMFKHhDZnWZbXFPWC2oBl9A58b3QfjeMk4BfIY2kaFCxtSr7i7iongsGuZcVMk8Z-3lxy5rXe7PRARhFwhJtRyE-xgm0QJE3VbnYld3xWAE_AXLZmM4HCtFY2IXfZ4j7iObdau7okrmLjIBxeGmtNND7TbuKp1eBtfi2tOAR4AW3iZFUHgLsAO3284GAeANtiMwO7G5qb62r2Z8oL9BvkQiQj8f_Y2pV9UIcrWKOWLtkLh1Yl9UFe54mXieB2Jtc030o096UgREasevV7-cq8gru-Z9tDHe3xK6sSF8P3JRNOOWXKdbYLKG1p66mA1gMzVYDnlapqy4iJAHvkpbUxWgliHUK8rjmrHv6sXALvheJcaIZTmUS5P5vqe3N6REXrut_KxV2dNSu7OHSFoU29wKS4uEFThLjjrmgpyX9t9t1aDLSu-tiympN-77fKU6HEDvUPwdytlNy-8=w862-h610-no
yGmNQidzD3JDFBLf9kGVcROzoGo5LpAxEPyivRQPbhZINeMIM-Lwp3Lw30--7QISgJQvjXfEsGMMynMylI07mvCPIgrCkikfroH51ciX2iiCZc14QyJhZ047j2nnn6lQ302H0P_puF9IMvliS3aQOsvBXc76sKrcu6UePwCo5uOcuA5FjdVeZIDQUsQgVsrxgP5MaVWlugUGnKDR-s0p7j0f-0MNKX19XSJL6D6etuAymTCkp2GEOrJgh3al92T74K9XJk6UCIsiKjx3kMW-QoGm-CpMhh86ZHi19HO5hvFUH_IfexPyx3oaASSJyAVaBxGTkC_X0Tl4jm8-iI0ZVUHAZs8XkPKVBsAv8ip8cmRw_8OM4kUT6zIIA11k2bbf6qFOoCpPyyxnl0WcOWiqKgvPjgyv5Vrag_x3j-LmksDLPyvuW0zwRVOpmGe0XGD1No0kIC0z4coZNi9Ki97j630eUDN6umr8L6Fgm4rvWFqbhJhypHB5-d3uYRGvhytegVYLcQma-YWKzj2dt1z-8fn6OWn4YoYJzFAJfxJgFvEIgSgY9Gb0Sb1gZ6z1QknQtCKMKzgrar4ViXVavNxFsLYJPFyOLfZ-BUjqfd01Xa0Zno8uyroxxpWWO6z6_HvxxKX_rb7u98lyVqb2JEB26EV9Khzzlq3ZRT46Z8_VS-Very5uqF_zpRg=w860-h608-no
NIRXmL8vldeIQ96WwcATlDqQ5x_SZGHXVXZZA60GshonMIFFae4xh9BHq1RsBjzpDoh7jD-JW2lXYao5RIw4lpUnoR70OtglB-4Mc0CnOlbrW5AzbNlXjnoW2wp5fd4ppXONfB21dWpW6Vvok_sLz3BNZ4cjXTElyCQ3u_EDgNnt1dx2YMitPjeeqInE6U2qrWmvXxLYwBdOg-k6B11FTY3XkFHzJpZKvZXLiKfHKc5WmSP9AcKJt-IWHxkoyC52d2_kaFgY8N3OK9MyQmvjk6LH0I8MyQ1pFVlIbEPWh3WRHw4nC1jXDFw9MufJSmPsVj1YEQ9wZ_t22zZB_sjm3ZkgTDZYAdAJW4E8f-bGHSoFVS-t2M9tdYD_Fbpr1S-upkfE-sJUMLIceqPdpVBVbh1B3c0IG7nF6GtQlIzO51PMx_GlfquQatcRfKTEFVJYCkXHbz1uhuPjMKCjo_UKq2aVBxl9hDWpTffU86XPNKRNW10AFQQeF7m8-PXD6DvA-kmFrnf3eTDjJCJTiqPgOIbPTY80EVQzY2Jgb8Cn1-15IZhZM899huhUpYapZsNmwS7N85P8dS6zTfVMAU9ctg5uku-DO2g0TZ4E5EmEjCsGW-0NNfXF1WanDYKNvNCTato68bQ6QvpfuY_ar8R6xuCg71htSI8YE2TBNDkJVQJkESiA9Fb70v4=w862-h610-no
7P2JFW30-j99c1qaUah0vMixWHB-nr5W-vB4UB7ozSPpnnAM32FVGoXRVVcTavU9eo6S1eVvTHE0nmQSyur6H4C91uiduCx7Q4kj72vQ6I391P4hLpl9_0kLapyaN57p3bjNSAGdbn6aK0iGPmz9QurFDQZ33c9QD-kETwjXkjxfjJ4lgmuBHTQ5wGs7dDCYLpHlBXLH03ExLo3Chjgkgh80EuFzzlAsKbm0LNCriikjNw7Up3sbj1MEo0cH69pcADoOUFry8l7TgNpP7vEZfAvoUoSMwL5quDZ4iKrNNSgHxXjtcp0KB1Tk0qEW8OcW40KPU3I7SzvTMSuyRV1lr1reSNrCdxgwRFH4r-8MNTW-eAUOazM58xturTcOc4TVaeKObBmS5RqR-ucYNaund27cp88hmPoS1KHDl0KeXRNEjUeIHcEcXxlWPJRsFakY0za96kkfOzb4lhTcnA88S9fuQamS2w-37TS_AvkYp1zAHpY3Y2d9hXHSD6TJOfnGsMl3Wf6madqKaze1qiYi2CCVMZ5JihQ7eI2zHGvjg5kLNt0sh4OOvOzbc2NfYH40ky0Y3rJVXYM7SnRqm9-vNCn702lZjiu08slCuBxusuJbuKugC9cEishyiCCwKr7vXXHpAcni2P2R-ccsZ5KtycVQmBLm5w8uX5QFI8ziS75ayCjUHXCfdSM=w857-h609-no
wSgVSBnV6C30rV6hmcIZQaxNeVLIjMCMCZbNYlztbQMISJRQjqja6bJ0i2lVy0OWLN5tAJdqAP9Y58EZQqN-e6RrBhzNumFShAYoDw7FZu59TuDQtmA6B_zdY8oZ3uyUpdWsZgQRM5Gjk_X7oBRIV23jDF6dVjlSehyLw_iLUZuiwzRjoBSqN3znNND9xena-crUJXxcv7cs46zkztMdfK580z1UHRinty-akvuoEbVpoZTiPerKSZyuGwd6cPiLFRUWgInOni2FYl6L3XrV0PuUhPRHHG48R28ZdPi-3sbrbXbwFaaS-YSdkhlKRTpAchVHfxqtIzQiZN-6DUR_4e2QW5eZAiEqYL35A0T3hQ1XxjDbQzS0i6UlJgO9FrnkjBbrewd69zCHHXBqfgnRug1vA8InOxB_BKecvwsj6jYuVpRRBX5tZo6NWnblZk_Ea2upxzb6NJO0eAXRIapnIEdHIpBbzyAc_p5AH9IKPQaMPfxME4-0QVkCcei5pzRdniaeE9tD5BsnIpCfWyBU125BXDxGdkqAK4k3nVoGVS8ZVJbcJ15FT2u_R6n97OmQuAMsKPHAdvb6eKzWxCI_Kiim8kuRLNB0fZKyK_jdCa3mmA5GCUjAbtc1UAcCEmrr21JGQfOS2BkJE1gOFw_J-dOk_yNO42Iy_4wCXWgdAi7CzEipvsT3-5I=w1184-h789-no
4T1HclEg5IcMtGiS3p4kCpaTnluarln5WqEBHxzzQ4j-DMTWgt_UEpNLK8fBAfE6hQJZuslj7pxkLleKhw1-zjXPEndF_n0ldEfpUhgXn6lCc6GKN8Juy25liC335ThGRZS3lvixWRAd9u14YZBvqeFgHWYGmxWTKFGITtw9PFI5KcrrymPwTqFh98mzHdlpJSJU9-4vxeBMu7SyhUVDQCCcM8LU5DiA9gRMxBwXNZSXyWHww0Q36kuTF70WAtsJUPnmOayQyLuvjke3CJSmTsukqpgF6GoEhObPq9UYWsehd-ISx6y52XD6tYItb1XbbgEhJbJIRGUCa8ocUhhKGeCXawwSvicoF29sYmTQEW4PvI9c_j6o5eFKl_vqQh-N0B757oVUQlo0EqUFQmm2D8ggCiX06fi8_IGQSYr6JuicXln154DG3FFv8GLrtT8at-bUd-HQ5nntXbA0JnySVRx4a9GrQk5ZJ1CdQfSR2EN1-bsYbrQ57Akd-Yqd0gHbC1OxbaWIhhtm5XCU52WpyCxw-lNhAKNcWbajUZOIY4tCTciy6hNLCQhqIlVbJ5kHMURx5MCeG1FF3s_-_Ye6TyehoPebOG1bVcint6aoZXQiU0rFsipcQWkcbp3jBzJlnngbUTFRAx07qwcToBZytf_KYrTdpEYrsP1toBocDsB2PjacCj-fz1E=w1052-h789-no

Public Meeting

niFjp_P_8yvyX-57TjZ4Y6NwYkcTkUBydiZeLdfbdFz6_QYpdhe4Ce0IkCP3GcpUYqv1UOTH73nc_PH4cjMrViFgGidcBbJp0ZsTINtFi9TeAHaY5wQCQgFpcRdFxpVgo4Z3rT4XCH4xl9j9S-S0KKLoA3dlL8TbftQAb-X5ZVLjYlywGAe_Kjn93b-BVL_94O-HASoEKlhn1C5g2P8f6M2TotX8yneNamr95vt3_tIahxWeQcu5H0Uk0ARy0Bfcf0MY-yS3Ag655CAiKfeXZEzkymguIm8yMAkgiUP9l4fzhJA04azbjHnf4-gV8RZzvT2LvWRQ52NP04PIdBz0VF_sMuetf2g57MpfqiOSUvBi05XVxGsXHtkBYHGpNmIygrdZG73NVV6aaso3z8qXcJngPpmOgotNDM_9uootyDWwIUOxTtUEYWBxoflnNVGw61K7isKRGRTHgI5FWCv2MDqGotA2oKfREXO3hWwCDe1KPzcSw4fQFwOsjRfBykmCDuiG9aUl_uPhnKJZ2d4T-5FkqxdG4DDFoqnKnOmdHyy5fpoXF1_eC654xmE0m6QmfMOkFqhoPIHhozMNkBc455S0KnIFHrR1kMTjs_wJ8jgEYe64JaZqXILexf6D5aGDTBOcvVep4eRik0SWdYPHRCOCP5oTz6BrlbvWhWKDZXRC0C75JGtHtzQ=w1052-h789-no
4yXK1Xfm8gsXh31bRupFdWTwgarlY2vL7y6vFygZFAuuxSMdv2D8nj5EOJKAObtYCZYw6SNPTBAAVkkxmm_KHm0Z9pYi2J4SHa62mviFF-TK37Fz7e_6v_KYFYCdOZrO10VggZDrOIL0CmIzDRewAD0KwaOSHaoOJKNFlya7sbE3J32G1kP0oCTRnVYzVJvIzmrcUJzyphq9iPn1dYf47mugdXUjEJ3kDgarUVNiqvQpcStQoIxy956nbyRtSAmNvZfoQ0Xj34-OiIGQIw7ygRQvqtb5egRgYMGPx9eZPj-W20S5Y26du-KQ8zt9ol9q_PfiJT7g5inGlcc-b6bhByY95_KU0U3MzGZ_pnMQ5wHFFXvDNkxyDU69pXnEs28QGVPPFQ7XDRnjvpnaztPgjtQ-lEG4UyyBphHlphiSwl71HbRVvL_VqyIssEp6OxCUICakSNDtgGTGCw2qnXl328IYcaLii2GY8Kbs0KimM68I7EWblgMY4RuTfO_jsTQ9S6snt9rWWQN1qPWFcqRfxmmJdAmIQwfvVwc0zhTx5RYr1v8YxdBJ86DYMN_ZDDqaNmeQnff9XkRYrKph3_OklQUxcKCZs0H7wFRJy8J4L7qAvH-crldsAMnqXspPm61eZN2RUbpWc7M-3h5rLUyJulYEtRz9kr61ILugKFOpHYU-cja15fB49_4=w1280-h622-no
AHssm9Hf4GYu5-ovNfmxKtgz3Kpo0Jo1Wrx0SkG2IHPqHyFuYbR_oj1CVYkJ9dX6UeHlEByBwNwaztwBsoigIVlZHCqDxke-2wBiggc41hjcZEkujaJOdJU7c_av9yZImH8gPFP8oFwc4jIiucoELAJN9ZbuUXNxxI3dDiSywGFOheT9l6utPot_TsZaO1WSVrbMm5QUz29Hd06sARVgLEbU7MzvaL2L3581c8glChCLXf2fLNUi2laoWKoQVR9p59Dln09pwY_EeGcUKa8d8C3Djd02HkmlvM7i5P2xxOLa6KuUSbBNiQiAoZyd1RGfE5TH2V2ZxDxQks2bk6hPFcG-aOXBECrB5UIhTxQXDNdbZoigPF3LmUm0l4UovCk7x0L-FpQALqLBoRRJY0NknB6yvFetO2cOXzV_xRo7ZG1ZqKTCikJVGLVlfR9FXvRxny7RU2UZqmsNMju8puKhPgayQvLHL0R2MECIFixGoN2KLVjWcmwxD4BP_lvxDtMSh6Yhu-R9s0IZN6_KoKFh2xDuOxmQ6DKzvHzl9u7KJFzJyTiAzHy3iXy8Y2LDubkXfglRApm2fGnbRq0dAwuXuZfI9ddEioh-7vrkjMY6teDMJH9BtjgxLx1H5Zj9kvk_O9rBZkt9kh3RTxwIbLHJcD49MUCJkXgOzbt1bCn9MtfoW07D1Oi8zCE=w1280-h622-no
-Y09fBh8fxPELwzSB4MYcR7sIMI4nnGTLWNVI9fzy03BCUhUWMC-pwLZ4-glQS1vn7yBzK6rfoAnVWZSzvmV14os7AmJNp8U4Ws54Ardy7VooSx3_0zrk5SnvmczhFxFo2PDQ6tElk3wFkhCcZIaPWuMqps-ES3x8Aokl07Wiv07ms_w_1R4hwlPaWlpXQ38CUtE9vXnmvAQFKMz45xFmjayH5CJsHRmh-UcEeGPFqGBud1icHjuCKvh4Sl_Im6yHiWIVqj_pEGsoRpKg4O2tuJ18HEg73axc7UXw2SQ9iYL3AXWMoCVPDy6G-m_0UW3lxvgp7w4HyssbaGYPD_dOlMEfifTrT9aEat0b7e7WRP8m1pMngZ6-3Kl0c7VP5cPShGMoTzYDzCUyzkWE9bDvV4tu1__6ZONWKymej6JMuyCfjMBr9P-sRAcS5fSrcbt991ns3EiC40RBHbD6mHn0q94dpZOWUqbYy7jnt2_tEiHbDcdi2pkuPfLtPyF8zKuHPqq4vEIo2CBhgAYoL3Sc1HdHG-tFVWlDG9eEJUP_F5WeZEYuJpYf4dWBOqiOVLKnmOqEhqH4COJZbugDv6CEBhCiN2o1PvJtUpKZHzVUS7b30VGcjYqvUwDZvsaUrtpCNeUpJ0viMmviRKo2LAlrJEt8osD-CV9k_rhuslnaFCnsJDLECtyCD4=w1280-h622-no
vOjJuRAutl_sSReV_ANY4hPbRWacM8p9-A8Dw37EMhgJcpztJqNMX3z4H90H3GvNRx6ROJAVzyLzulfbD9o__tlHyb3xM6ROdc959qtkCOpISkyupAvYFAgnVWhxAmF-owdM7gwmyhEIs4AdveXaHO5lUdemYK2wrmxvk6kFn7kfn1Ebw-VhIthw-db41VWNz2LddApADiJiR_iWulyDyOYkt86lG1LD74XKv6ZRRpgTTAS51ch0Pfxw9oO4WmYPIxwd_8tgX4cXaFghERSKZW0blMz2njb6z-w-1TJhICWgMAV5iWFdYWR7wXKEVU7DIszHU-e6qO-pjo6O37Z6oC7o4eiGROnBvAJihigB13fHU6oPa2bR_B5MQuVVXHwcaUMdw4_Umc6xLjWK3I246Kkb2x8qGv6aJ0J5X7S3_13BcE9qhKXnKqx2rXSz5LrHggRQaigsv3QTa1PeR7jUZzSMGjrJRQrmw-cpxu8Bg-3WCe0gFOd-hHjZg2cVJeMfQ9ANvgoNu-srU9YH_-K6KjHjcVC2OKuRX4LuSp8lzx7AdQ2G7hXdjJqDwuxRFexNtJ6DcaCjhEs1EEWG0YiC7zIL7d57qGalLVX6lb8PDPy6divySCbAF9OIrYL7qaXdrFrB2M5Plpe4nI9B4qNqEoHEON3qQRM_6subZdwuf0vEPZBCvcnMHWI=w1280-h622-no
zgA84GksifOl1BlyiYy6aX5sG7NLpfAvc2NjAaXq6A_tMmhD7BVTfDxcCL0Oi5t-2bCpcc26w2YnFmv0O3B0cLXV3R005gziMkyj0afl8ykfvxd772QTmr7SsgRtrRCAVXA07hZi5fihYJoiLB_K1CLoWc-AM44Q6a2fZnsJvWLSaqSx6ivhqRLpsCEe_D4Wiz_TiPc0fJvN1N-6pKioD1XulCRfWTtIjpXhm1FZfustCJ4TzsLZEf6kRAWAr5tBqihiY787Qpee7z2DMaU_9_4XrCRWewiMWF6xx7byFyHUgBQZSr38w5jCSiXdT_qqgc94e8jivOqBqete8xLOm2Gz022V4pcdYo7mTPxw4K8pI9GIpjbXT7siy1UDdzqW_theimedw1RbFpA4T7GrlsI0y5gEO5vCtwwezNKtiHr1wNaYa7iU0orXGWMSMiLt4ByCqB5bG1KKC4i4kp7olT_N5hvfVdAhtvNqar5mqZwKfXfDuPSsFXHFRF4O5CC7hwlzebMbMb5jGNPqZ4Oh2qj5t-jD9Cg7iOYqUi3qKOXK1g_fRXRzhJJG-TzkMN8o5wKnx_srXdWTAyo7UHNohIBKT1I6ng-b-pMVIMFHyMfae9frWnVuUDMuZhftMZDwJMF5j0FgpeRbnYl5yBhbWMYTLl5FeAeikwpcJYU7PEC54DIf4F42plI=w1280-h622-no
9up7c1eHVsspDV87KHyaIz6hCe-BunFdXZ0CD6WY8vVaD2Yf4wf8LfHRzEXV8zutjbjvXJt22tFOz6v7urNjQuqkZQmC3ZvaL1TPEud3RsdTfjGeCBKrfOWuYODQ7YcVYoxMCbvr_XdxpDBuY-PuXD8oBNVXBDZfFTJpUpazZlMI2-VydWFMFcHd_yEHCUXQmW0TiO6sqGFM3Pe8jtTpIUmJE1Sb3SAYB0chGj6EBaOlvTSpl1ATeL0NzVPIaD3J7u322mebQ5KkRyL_07J2dohMBxP6M53RjVBEfzqgorsDFjiOktzNQ4yhZy-FiOo2DYCrTW_UtqoA3fCesPJOlm0UvxjNzA-s8klRmoDW7ITahH4_OQq_lmXrbKeFk-KdXyMvRy73o_c_FV7Es4flN2MIUEtHeQFg_qfLOiXtIR_jHT1LcIA8rsWXXNQWBAObxyE0AVpmA5ROuodtSwnbG-9t6euT49XaUSusJ-LBqVsqjTYZcmliv36Gt8OSXhFIoFRMida6JKy3EvpLQhveArtQl--jXYY7w9oCLpPAzajzGS3kPKMGYX2ugPr0bwLmf6ztGXr7Gg07Mr_BFhBwkYE1DwOixKNLZIAcvFRi4KJLTAl3RBFt7MkPjCVblRnbnEv6PnfzuKBB-_DA5954D95QSQGQNyi8AUTVDDvPwPpjutqC5d-6fqE=w1280-h622-no
-Z9WbdlVGj5-tesD2tU4hgLOBA1ba5AtjAQhVYDjmMbBR7gCQy1L7qLvzENNtpA3trQdHBwszul8tqsDrg12B8uP0BzeV0sGvwehIGfbw5c8Taj8oEC6MAGoOLFHV7xD61ux4pHTXZKOARZSDONCDIyjzw5_7XXHzC1v5OCXQzlfhZvQEEa9Tg3C8TNNE_W93PNhZUeu4Lm6ivLwXa-xRYsqUsndUZ1uiRl-N9KKy6BAylcK-TahIT65kYcdWjjPN2_TAFstc1riyfUanacsbNWigRjkhGk3O9iEyNJXHC-sPxEaXtJZ_v6gAhyG40zYa5WlCjSH2olcIMd8KeMUXLvJnsmG9eIj2LhUw-k8LWFR05I6ZEB1s_13EtA5UecXyFNMamZXDXenG1weE0OT0tJ9LDTYI-9ZH1579CJFtPKkzQYW9K--2EuTzp0UwhH1tP8iCEJlyD4Vy-QaGGTg0s4VoWVk4I7gl64PhBgco2zbjM3xXQ-RuVRoCLRcLqPiLgQ3xGuA3GYi9CsaFJbwK-QeXxLFL_YXe1tNsgc2qtJF-XR6zDw_66XvZ-SuGvrFSZn9W6wF0kolA_dyeLhIfnETeE1MmqsU2OAilUdyiSUJuG3sd2LKoU34rCrJC89WwaTh-XfenxEf3FqHH9RiYRX6IEivQqJ_oZ7wcwog17box6UL437_JhI=w1280-h622-no
ia4S2inyQ5Og5KP_fQrqxZfsNWfUPK-dBdAhh8KbvVAINB1d0nrRx3UQEHLBs-r20MIqxXxrjRgblEqktO34uHxxoCigIqBIOe6VgWX7aGBB53u8bhh5id0pec3swRxPdCRZWtqeT7ap5XD1YeVQIFafmHCcbAPThwqqtQkVF7ZvkyKCaJxaNFlM7b4UyNiCByUT2Zz3my1da1xIGuh5BGIwAc0BfYyKg2E_4OklRNB-6BkEGnA0uSdnau8lGWigBbmMWjNm6LdQmxqlLQH6UzpTSyfjvAra9wn2To1giYmO6IlTLgcXR_rC6JJsPp4gXRqaFcGKDxm3HcORL5F5LbD0QJzW6Qtd_ScKAn6LBOWB4uGtHUpJhEvmhNF_PJqsXQAL_z6ljRf9KjI1LpzYNODYf1dhXvI4c-I108Ruw6lYql78g2CnqxQM575jhQE4ZMXoIq4U_rAUftx2vQizdgm50QoqIBGSSY7Rsfh1fvSn_dKXPhWIT9BzvFbkxiUkfxSyS8GIfSeQZGUFeBfnby6W1IvvNfGdHIiw3nT8GIit0-vCJxOUyKq0UDvMT1Ffg-1IT97zS5O0PD8tK9r14CFMQ6NUxrRtVSDqjDjJFnFQ0UfE7kWGhwQrxAFJEF5wCyywJCyQOD-NoS82YLBQaE7pwYSOujrSTTIh3fhu9GLfQTV0wMCGfP9P6CgOZRG0lnVG9O7EAB_YzGUHMuaxnHLaLV-gMGWCcVdJFjqF_8XQ1x4G=w1184-h789-no

ആഘോഷങ്ങളുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദേവാലയങ്ങളിൽ നടത്തിയ ചിട്ടയായ പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ

FCI9dqkGd83iEY67JzJZhexGGfjEsCcJ77ArJHBYHThGD6URjEWZerRrqh9z1aRZEI2mwPAsA8Ozg8Km2zxSnzC4dbbYGakFRGgTpJkQonVFlBd8Yi7q1V3lNO3XeY-W3C67pgyg1GnCwGfAqRN1FdM2jC43ojIgAjWZZzD4NxfRmMGulTBeO08pZRGorVsb7LdLpUyIMc8Sa9uP1WRuJ7NvDgVRJOiRMdoYUF6cHF2IS5WnKiRjp69uD3zWVCUjiGqhxhA2GS9QULOMOB-Bb3SwikXs5QrGUK4ddDbGcczx51WR14xouLuCh4F16J7q55LZL3qVvAdlkCxVOhE0fbEsl_-AvKuYgNfYD68Sf3kJrbWSkV5IAylRhH37afgiuSahRIcrSiCL4hPq8FN-Zt3PZWcr9iD_Kwb8l1W9bb68HO0KkxsV9fL3odXnAjVGZrFUCeK6xPBvk32pXoYd89o66yE3vBYUr6KSd8ESq_VNdbAHQDIROdojXvWS8bKJMATdoSrcXzPzIEvAnuQLVxrLHlD3ckS8buhWxG4HaApOisbv6NqVfUB835dP1YIkMY-8uQT7gTFYQZCOyyfFUBvUT7Xy5fYUnZTaOLdC0Po7DXT4cdhualBJv-12XKCMFSV6G6ik6XSDEXGqEBsoJt_SexgHTTSx27H9mngOMnQPEdw4Oijn0es=w477-h358-no
eJH28YjngkFYrUze2mMkiaESt_6EMBiLxjgW01BBee_MX56hXKfu49xOPyEYl9LB_599LjuN8AYsYqLkhowQFopwFS0LqdGRBHhVshr1sf5rT8ItEo2VBJoHEmFG7u_2mBlSvoWYGFaTdftw820mJxXURf5lUDjEgeCroqg33Y6e52pOw_TO0_Pf8bi0M4MIXNNWmGobMNCHjadf39gWbAC0LbW_MUT9bXNhsSpxvfuIvg64p5x7zSbp9oOGGuNR4JGCdASNTn1VXo3JLtSAOzu8Sf6orni-Vgh5rqQs6KCX2qW9aYgLsyiwuycKmo4E0Ub7yetDcZUdDDRdcce9SoEgdynJRDnRqAcc7XSyJkJ9IwO3eNtVmvpO2uYhkvuj4F0WPscL7KS8o1skYZJ-kAqPssvotn5nkSq2NTvo4Xpw5qWh8FkRDNUPT7qyeGeQGgYS7pBjCnH4OJOIpL_QyqB8kPyMc3YHUzoNpVVuD3D2zmhuu_jamKhWlzZSxDbhBe7CpYqyK0G16Lxzp2x-YlIUJshtDkPqFlP5i3DV_SHv3MXgzH59i-RKXmKos6joU9pxk_DZg7gqGinxOVs6-qw7d-g-7CElUOlXWzfsYzqdbOZkYWaWaFVPgkgSSk11if8yc6-1b7tK7VLd2FjuaMnBv_8VDFz4y9l-TmZ4gVaoTftcl1f0TM0=w714-h374-no
a7SHT22klwy9VuO6vxz0VUs0aZq70YQv5OcmRBVUzc7dg5pudmMWapg2stQXX-6oLfUQB-e6RmLpd3F3V5fUwreBZya30nwcTjnWK6_ggiKC7anwZ2jMjgTvTBmoMdL5qgsDVR_s4nBP9Coj9GFp3JqrozydIhzFf0hzGk3Nnv3V_rNemr4Hz_5pClZncDvlt8bqNGr4JBV7tyHSl5mZqlgdgSSsFCGdm0L4pTGHxtbzZOU8FZ4vVppwdpXBfGxYFBvSlHMjSyDPicwzS3nrLSEVq6PL8-a66F90P9idKKScWUO5OuLd1-PGbW9bgvRwdCVo8TBHAWg0SrbxduQyGkTg53h_JqS4xaIMr2rJ3bXGmSw0lnn21nlt1u3R00hF4Jrp8oRqc_VtO7KYuZBKghKVdShb8WSdW3P0Gy7dPJEbX8WhYTPlH1LWriqxSCkQWORM8iZJ32keZvPABJskLOo7dIuQBYYEBRpVgWSpndj3g23qAuesrWp0Z4hM4TiVPjWjt9FrxMiKCYiHWmg5V1XokkDwXsu1T8kKUNL_pGsQxgyhoQNljpJmcVEXpI8GSZfLU9S4P4YWCAVYDIFbw7SxRvxU-MdjSBFV5L5Vg9hq1MB46TjKqENfMC7AfXYkn284ih2wudz6XDiOBxJ9sY1aWpvQd6J6NtDGT34i_aE3ORv2_-R-OGY=w592-h789-no
h60F7CzG61M7n6FxSaMhbQ5nCP5zdhsV1XPP7jh8SePaWRMKSC3I3Fxs-vvDheIDX9JXuEQ0a0qJrpXHdm6C7wk0OvXtjbbMqWdVkN1jk6ItJ4E9Gkh2e4iZMzQ37DAmdm7KPmgqQepuW-AhDyH70r1vNhncVuS3wTl-tc9CWRm2ehU2Qta0b_aw3j4Qfuu0wDTzh09DMHHbwVSBm0zRTlp4GjK4CNCYN3l_u3W0ydMyh3TzwrjdCg_Do3saayRKfokrJngwkueX0bf6oKipff5hsonARmto4oP9jdlceWr4pzcjas8gn6j6zLz3_dk8UToljfg_jNNlbv3Jcnd6SN5pLJwyfEpyX6rrc9v_c6BHPq6qfJpzWi146zU0VSUDcsfnrzRjrlV1jjSDSNNAYC2fYCPnyqQMtjWwC1BS1H-DMFlMu-yLeTdGNwhSAu7gnZHgZsebX-RpwUGfyslFgx9Rriwg1o-ARViQMXwOzgRGw03RHTUYQR9AWsU9W0t53zYuUUAvPlVWwOtC9QRXpXZCdvzQej0lMwimkXW3QXi6vE_3u4t29Au3tQBrpWdjLbBJ03GppfvWKIA3F0wj1oR2LeoGbjckXNgZT1XWrE7szmNPg5J5p99DkzhkolIFETfkRe9aCVq_IQQH7Gc256bDvfeKTVfXBDvnQTwzGRqIGaVcbDTzeus=w592-h789-no
wF9O0HaU7jthFhxOtP2L7P9Ayq98Fg6ucjU-ec-2RwKG1Sk_R2bLnS3_69TzUX1BaJw_NTsS-p3EuN7XAjyj08cigEeBz9PEsdOwOvVJFj-JKxIkbUdm6Wom2uxnjpLiC2HqgGcwqQp9jKTN-jlEEe-Qky6VQpLT0puHb9Iegm55Lz2aR4G5F50kaDnv4_qhvZZUjnBkGCGi76yFKn7ug_O_zlT1gZlSPWh936ZDh9B9SJZkqZyVwpvSqOHOfPW2Lu946JZnSDJ4PBrozm3L34nDGNZYgBOQ4Tp1cjZBWIpxVz8HqZGctuvU81aYQ65tmiKAR64UkbzjrZP4IxYCWl1gBWKqmJqX1JlOZ6xT_37x-2ClLzzKRyV-n110uzBClTDYKIMLK9Qz23NMXC5a6GeakdcXrYoYdDRrPgP8Y_oCMPQ6G7taHsAoCuJ5jAb4rKnyjhXDEndvpgklbCIwXEPSprBre6Of-6EmwW4kxHn78WTsHxURife2mmucH0g40rVSWhpP_HHDEX84cs-hCgPI21wmHdjsk3wEFZIeti7YrW6bA8uAVYPNiy1mabT-yXZimEqtDGb9pvOCQkj0UXd187zV6TAv3rIJzLeRfXCds_2zpqY9a06en__PRD9TOvqVZfxHM7scoy-C0sh2ZOcH2II1__6XhKIYp8cmn_yC4EGVj7Td0ac=w1052-h789-no
qAB-bvzWC7tMaZSCXUiCU9LC3b8pT-qAETT7AnqMzBJ_x-tc41gKG03JwWgsg5fFVyVySRYU2j4gGQa8HbQpzp1iOuMGpSrBpA1IOhrl2TjgNmw5R5F0W69LrPV0BtB6TKWsUrVDapGCMMs-4dM-CmH-7BHf_gCeqjTFZQtZVgUxD7khP1hOtVtislEA-RDtdWeoQT-6_U9jOq27DJ0D0PEpNcU8nJDK3SWqLJaV3qG2RmhhHkfXRbUHWDOE764Y1ViE3XvTTWeQl7AgH_GTt-6ise7ymgLmt9XDMOkix7nQOIaEhMVrum_0dcZABVE3sj3Zq9cVYMm7mGGORy9A8Fv6zlCg3G3skq9Jz4CRmfxFcWFbIYCzJdBPexBA83C3C0SArOivsrJbXX3V8qDpE6Gc1xmmqdYAg0YNWNdIvl2wPtS5vTfjy-9amzsoMi4_Xn3sIoar7lGg0kMLKgF2KH5LHiIdJkFSOiLc5y2JggEUOLbl24BNKGKSk_HMXFvhiM_2j1Q2QvH350wBsIw35gbB48lo0tHS9yKkyhg-bajiHKNgFOYaloW_HtHhb6Jx4cz2nPqD3glsYvlfxY3v7EjM1ybJFPQ1d_puae9cPssGElySBUvgUOjY6TwHStYJyzl6TtIOD0EK-LBPdEJIWhb3ibv9vZkkUkBlRmQBu7QjV1lCcIOFKHU=w1052-h789-no
Utjws6Isz0zRjtPLODXG7ONp91a7fsBRJy0H3G28WZZgr1lu1vkqMzMAPIM6qXARfKXEGHn2s01qYrRh7SFTcHgrJgeXQLWye5AZYPrVEp_uDaFO5Q_fTh-JoXwJPZ_JIPiUKop0mOS_LBg7ldRRopaL98RPoKLH1ig09HepNzZx1rdTInF-UIgEZSsWawocBaE6OqOBeZseUEIfaoEJsd5rxWA1AM1Qzenx2jAZyEgU_rkVOmyois7_GZ2tVJDMQw5QLO4Zkvq9qIZmGM7IYPB1TtKiy2g8JxYIcOp4IIXqXt3xVAc9f0YRjM2jzVuOiDSZsItzWMbTt-0s3f18o8MBfJnbOT5QfJQjlGKBYafSuHVoAkOdIwDEQTw6vymQBTd9KCiyZaw2HM1yQgAExwaxpIbbE0nCvhz-7Vq-tMnxqRxLYrRIvBFwcfcgu1Wvp6zgG_6LFhVznCqUSvPYgptANfXdzaNhgZoWLszzEvW1NVBNGkIgrFQjdH5gEZLbQH3MyUbdlGsPVM56hy4GJ0exyRdBccAHtOgHLIgytzI9YPSZHIHGSv7vHjpURY0qldK2NIP51-fVUe663aM15kpG3kl9leTbUzPST3zjFKVwe1OFdqmVo-VUu3sfrC4uZ1SYtGzb3E51nG79hGaLnmYoQyGsNrKH5DgPS4VS0eMZE9yTHGCHq6Y=w1280-h622-no
rlIwmcDQeHZO_a5Z1f4t238lICwX-R9IKnCy1Wzu4AyA-QMd_gyyBgeDOMgxwg3DNCAwmISg4ye4CWZTCGwUo-tIuuBUXPFyr1_UiA4pCW6O9GTzfWnjfrgI4OEip7IrNXGhWnZVhYFLMmVdBs5NfgN0YStPHc9-yTh4Rh4mpHjMlrCTOa0itdbGWvXlUyxSJxgtzUFIWLRTkG6yJn9RuR-GWik36WVts4waGBaaEqx8QdekPtZDU8XIMg86xDqUmdVoL031IjdYRfUaaTZD4jodLu9s4aOf3q3thjTLxGv9vYLwxbKWdWm0e9CfQSyOultvgdam2MwPuz2W9E1seYt64_vD5gUIkBpctCGixroQL1xSYNv6d5rVuCSPPLj8npkQ3Fy7Sc9Yg-GQQ7EZfYPtsORB4GZhfKrLJT9kX-hSDz007zOwEOYFVr0LPieZfj8F2lgDmv4qhKrmGgsqZAUyRPfMR1ZAkFjRvfsvzragUZIMvQO3fWAL63H7H4XRR-DizQX-StmBgN0GRN07IBrHyA0ZQ_WNP5mQ6-didJzXVMmxRtE0Tip2-68RjDSbIF3KNATSYVuwtS9lvTueaTP4-GrzUtvcENmT1Ax-opsH0SHj6pWS98olm3Ek1ux-HtfT19wAQFZ2S_buF2stCinvDeldiaVlcRonVdBSkKAXAHP1x8I9QTo=w1032-h581-no
AJP5jq3Su9Lb9c8OLXxosn6eVVIY_E8mMT1odOFzmKR-vGLNCwpJeKtjCaeY64mBoOWb7Hr4X9SUFUAbyGh5ua9ACtqz8fjG84Az5-tYXgt_LU7A7xy4ekeUtTAMeFem0WxdQfviro0Gk4nXLIqHG9JeXbuhRbn4mDXU9IWMW9_TefF26fVthpAt3YF4N5IccMJrz4yu4aMx5zt0k44G_b1z5lj8sTFJcanDBAOjooafu_dZn6bwicblWkJ7ADrGfe0E1Fba2LT95Gcr4ttNplgc3RKpSbqvD6TJdrN6wb39qV2LANT-RxY4rZp-wNqi2A29WQuGpwh-iXU19gYGX2VhH1YLZnqm9bB3H6lcEvRZqVXB6OHTf3BxmtDtDnf00r451NOPDoD-J430Ft8e3bj4A5RxEnc_g0NHvVT9yzE2UCyQyIOKDkRYWhgK1ZhXlGmlainJPVcqC-BdBFArnvOctEQEtX6V8eQ8zDAlvway3nYE-MS0Zm0k2uvpWRDVn8qxoo05kFejP_8usdXfS2msEe-5iK4IYPYqB4XdKC4vrwd3oX3tCKZrTe3iX8Jfz9O7tFBUNdoqKc8iUt9TGuGs8bHMItmBVr39js6-ltN8xgXp09SiLMgqzs0783p9Im1dgixNInWsU9i_E6MQOoXqdLt6geYbf69k2R1rsLrPA3sqJIBJ7zQ=w1052-h789-no
WCdfutOpsKRTZjgf0AT47oqBl0O6cUw3H8vdg37wjfKXZkkv-ue3IaACOP1Q-2MJsPnhfvBb0Urff-rR_QAdfG1uXk36I4jUKNwYsyk-GNNgsJgDV18qyckv8NGPVnv1FggVqRbT_j1zmmnfj6npAWBPsvIvxOsIiH9Pj60m0lBVvRn9FE4yzdfypNsCyPBjHsD7g3t0lm9n-VLB7n3jQH7lR0B2THimhOgcJ5T2uZEdcPh4EPj2dUiKOFvbgplmzlTqskzRJNNrd6HKTtlYX2GsNyQCy6SxFzFxJ1kLRhpDXtHxvsh4UL9Rz7rhN9sSCkyBuN2bpSBIBf4cvjgD99LD8VGTS3Ph-2ieAbiiiP4eo-YObW_nHAlz75GoK6UXoDnyD9cCLDzkmwgK7rybWDQ1GPYvPfuZmupu3G4jQziip5N5-bcDY6mpMFkfNfru_PXizT7PCOjTKGRa8-1CbtM9v5ykcrkDtqYWbk5akWlszzLj_ztQPd3S8WmANGttFxxArVGofYThXrSN9GTd-Q6aIB9wFNh9YhmzHAi447Td9fF9vXEFgCAHCywhLG5uGNrlBMp7zJ43WSYXdlWXWSEnPI8ShIFujnBNVVPSZEyf_Z0QJ-N8hRrN6gG-NBwfRQsV0dHBmqvUsQFYqNmgDioYqS-ExIHjS3SZUvLQvnQ-BBKTtqAnan8=w1052-h789-no
ivajD4Q4JFu9H3iPupcoOuj_ThM215tH8I59eiUt8UgS4Ob_kMxyILeV0YONUDSMuh-mS-NI-6qURI2PYCB8EdUlVPWF4j7qzTnjUj3loQW4Tpb_3Msps1i2YlaNE-DIAPMntvhsJkRpRlj5BvyZuOzssg5VmILG8hmwvoIueIzoNhJ5qgJoAZNhxKzZd0hwMGPtYslaXs-1khrbYUYbBm7DWSPMOvB08rHN2Xnh75X7satLVdCsQwdFTVo1AahivcYlCUTpV8mOSeC5jUnL02YhQ7S89mZWcQ7BGclz8nm-8Kd-RJjEM2j9HB3Z8T0dXX9Ngn5pKlGwgcg72-91m-LFmx43aEDYhhI0LMIq7dtVaeBo1Fp8Ooytd_as5Rkdn78tr2-_UZSzGY_kAZqNGu72vIHC9kaEuWiO_PmPLfzG8bVAJMxAbOzOhPXFNzkCIIgpS-sYhi4nsM1xzHUU7qibkQaREZfCsltsRFw3iUZFDEt27tEALYJP1Yy4Nvu_T2aRTxMYvi9zM5g2XsY5ELg-Yl-WOBXxrh9eb0jjbHbNPg6ABvidBAM9WHOuhJrG7kgViOdMRzzWU6FUs2zKyNrAD7Nf4efgrXCAbUXj1BjmZ8WlOU9s4U1i8Hr_hAUZeQio-kdgqKyAitWLEOEj09BRrp5m7szyEoRGwrzXaGuYakvYDlDyy2M=w1040-h780-no
yVpnrn6P8FbsoKlL94kaIPDDPVLJ9vweHxQWel1rsPnAKXw_Wp36IpwtWh2FxUd6CKUbjdTqJ5AJNLkPm4X6zxUaQG3egurLbCWxND9ab5Rpk1-Gxx3Y78H-XqANBOI7_ODc_GZmeEPQaoCX_UJ70OACiSljr9QOsX6D5P3RqHnmWR6Bim9wAMk3teQA1Dx11oJupJHmvNG-Xctp0BpMz4diEH0bFFZDn1g7ywuD_uVaN6fw2lrSIqsTGvUj0MgQtCokvTZwExT1HWJcKN2NqTv0IJY8CEigBop3kcyFxd0EQytaDM6ZtlNHz7PgVT0akfZdZeBxKxTKT9EWBdPYGUAXzBW6nEn3a6ZbfkYW3sEX_NO8RPNJQx0Hr_Ys2NOaoBWSKDhJfMQB7e40BFSL7x5sfcLB8v9zb05Xr0I1H_wTM0lyypfTlGZtabg7TnqyK5S-SGx4Z8FTikSJpLBMnPp6SMq_J0Kyyl9HzBpH8lDFh8YVsQhrxGFDlHyQxxbZaQQkZADiQoyclo9SLfu1HD0x8wjqEZCxX5PNVfaXcuMU2zLcvjcXK5O4TU8wlujWKwB3wOIHvgWykh1-5WhMlqWAYVsSwkPvFBgJtG6xhp15ahIH09u0zl_2SbW1TGPWN8bXg1f-6-GMyT2Fobqie_Vh93w2E_vR-N-NhOgd9wrFHhnxaCt-5BE=w364-h789-no
K9H_lfTnpBF4BXy_3tAOdW5VXtZEvjRmp6yIGfvW5MiDZQSTKe-cQGhmKs6ebzZyCRii1ObIX63duWYNSIzXq5HfW8hXvLm728-JCgZEE4D1K0UFxilZyEDIYCNZj5lJ20Wkz4oX6aWTCGBJHS16E8CIRwAQnQwinfZl2JwN1l29PBDovDrAXmSbT0L0ZrPY5l8Dr2S8iRtiIuQ1lvfbCz4YRguHNl65z0G5iBMFVxyvO9Qz6P61pe5qxU8VUzgmsEnPCyXtt30OJDhrqAtk06BKv3K7VCFFJaQHH_1JgK_0EIjkEsVt2jJjBkdEk4pRrbXEtXerZs-jpTwpoJxdrTWZreoMHH-exx1z6W91AmuzHbQzlXay9gn1Cwn95uJI43N0f6rKgzRXRos0RlmWrqMQrRSEiK4EeXcDhSGpCX6GetWnwiM0D_rRqAmXVU7P4oV-7ydEqpc5jzAQ_UBRw51RqwreIDOkDR--UAmvSEwnGCgUHUhzYP_KCK661CUedejvdNB7gykAjQ2os2JPU9kSM9iSgi95SY-I9C7zEjSHzAIUocYmVd1hEmEYHsxh-5FTVkCU_H9Zd-tvG1YkvpAvHdKsynbJ7cy23vfLQhcfYwFJnfFtm0weVdB4Zddu85-hRj8Z9xv7BIGN1lKAhHPJ8fu5KwiTXzk0SgNkq278-P8iaRYKmS8=w1052-h789-no
Yzz0Nxf7lWd8HuL7QbNR9c3sWtcWje8YcMK9U45drEmwqDeJxqNaEZEKm3XWx6ocvvGeuYyX-Z4dTN8sbaE_rMIty380RGIdudtZhEQmwi_gH3B3IFb0-pwBqjFXE1vAco6w3guxLQBs8wCEenmhLX34WOyN6l2hNly1En53-rwwBYmWhATiUNBJLk9nRS2JZNz3TIS40f9L0evqqZz_OarxLpCDQwYC4t9ARCvPR6OzLPycaUr7yb0n7ftBQgpYv9LOwjFlk7lTSVNN33EovJjYDpFfV-pEM12C7pIGUmC2erN0etOunOAd8Al7fgaXH4bbRCVMp5muAM_QWm0gEbx-tEDr0xUHncwIVYMEdHqOlv9dBKls2V8xnEjExpEvc3db2-mGVZ6Yb5RwYL5YZ9HCCD0YToK__33pfv_G02RcS83qeeMPFhTS9jbu7k2HOEft0hfOmxm6b7Xw219rhHUMBCYi9VStFVbhqrk_wnaKtgtO8SrMxxjxCyRnPaBRqglmLeeOviP3m6wn2cubRyZF_z80JP2zZCLCzVIWh9oFXA4vtpWCtfX5QvaJQMt64jZMQapCklo78GY3MH3MLaOBVuF2lsoyfIP9QoRnuWjGx3m1pCX8N6mEggYT5YF_wqy9w6kYzCyI0Lu7W_RTfof5tz8K0NlrdAArugsr15MNFZ49cO6BtVY=w1040-h780-no
1Ce9V_K-0hi1kXAz59KbCPSFHXMx3WUvLYt7zeUvXs_BzPHQu8AzcyzFUQReB1cEf44PlepTqvtfLtDM3SAetP-xIH7O-BOmh8zg3pMOmApjdaJ5MIakuiW6nFC3LjPykXMaFCGFoR62BnqItQ28I6I-oV0KNwbqpftkUyMUTK46ILV9i-bLZoFK4RXTI3hYm4k6snThi3oa5GunF7Qgiws7hYJv-nb9UGb1aZPNYtrRelbhjfc_9zJDsqfcc520QeNmlwBoc3nphhpbK8Kans1dHRyQJg9WzlynFsqUQu6agV1a7z67ZRcfrazbfRrunsUZoTtOF97pm0RTOqdthaLIILT0KRA_VLjWOl-0j5tzFw6m-1NgSMdrCMWT2c70T9vv3FwsQP8bsK099bXmudGfJIqtlWy_p7Nx5qTrZp8OjfPDhWyVw7wphHoLeNexCJiZAoiEdNJsu17h6I9L5dPlfE-4WoFIS51P8HVfUqiJqXD7UnD2o59jjRSRoKY5jks6tg0IG4jp6rUv3Fy02BTxZhuIj4xaX_udpZXLRSo_7XKqNFNFysrAf5FMgDCj6XBXpzg3fpTSPRcL4BitfGT1-ZpfbPgtjRfO82mvgXjsJXz7FWrpJz_KMtE6KOsQm9p_9knmysaM1wBbG3AM6MjApNCmsc8rVuZTlKVxAGuT_EZhQ9pr8ko=w1280-h622-no
eya3Ubp865vjdLbt5a-YKQzCT4Bsbw9TRzPvswSIPJp5EiUpbabWXyvsUgGBCdtaGLJG1OxQCPsCfTBGA33T8RjpKAdcKj9nivhFDSycazN9SHGzbDzeeLUQcbd9kt9VgnVfpuEuuf42VPXhum_jKW1If5SGgcAe9qn9y0vcFZwSXBwOGx3FCMNxDlt84_d9--1wWGIMnafyNWl7U965lwFiwXhDjc2oXncEllbOVot7uk7GSD0cT5RFwUN073Srar8oFdnon7FmC7SMuegLsQgwN6hruhC6T3OHIb76IIkXZk3AQMEyJdKF_103mUgeODtoZJymWAaXvY0JICmnw3v-a7yYKH-awSNQU77rFIw38O43X_Fta1FriN6DrxwTydp_xz0pDFFek5Fv6v8-6mfsXcirdpV5sRWPHyh0WBhmc4uCaZD1HD4NtP7V1N8952UEmMJSNiqRjeDJ3yzeo202UlZQWo_0QpVa0WqxiDVpIGTD_QN7o76kkFjzw3kcV6HqKCkXHxM5YSFOBjegA4ni3xFA6IIKpHBSk0m33Ki41nfZ3d1hl_XF5Ri4OAA0u7kbhfWSYkes5astSoW7h83-byA5ucclShmiI_5WVUrv35PPwbQxgyp1NDDM7JPYxF5EByAs-TqtGgwgutQbzzsDnHZ54l9whDQMCSihcFwgRqynTcBW2VQ=w1280-h622-no