അടൂരിൽ മഹാറാലി വന്പിച്ച വിജയം

സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 25-12-16 ൽ നടത്തിയ മഹാറാലി ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും വർണശോഭകൊണ്ടും വന്പിച്ച വിജയമായിത്തീർന്നു.

കരുവാറ്റാപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും 4:30 ന് ആരംഭിച്ച റാലിയിൽ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽനിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും ഉള്ളവർ ആവേശത്തോടെ അണിചേർന്നു. റാലിക്ക് കൊഴുപ്പേകുവാൻ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ളോട്ടുകളും പഞ്ചവാദ്യം, ചെണ്ടമേള മുതലായ കലാരൂപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. റാലി 5:30 ന് സമ്മേളനവേദിയായ സെൻട്രൽ മൈതാനിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *